تاریخ انتشار خبر: 04 ارديبهشت 1394 - ساعت 12:30:09
بررسی مسائل جوانان

بررسی مسائل جوانان

بحران هویت، بلوغ، غریزه جنسی، نوگرایی، محبوبیت، امیدواری، اعتدال، شادی، انتقاد و مثبت نگری از موضوعاتی است که در کتاب حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی مسائل جوانان

 محمد سبحانی نیا

 ناشر: بوستان کتاب

«بررسی مسائل جوانان» عنوان کتابی است که «محمد سبحانی» آن را در 316 صفحه نوشته است. کتاب مجموعه‌ای از مقالات از نویسنده کتاب است که در مجله معارف اسلامی به چاپ رسیده است.

کتاب بر آن است تا مسائل جوانان را در موضوعات زیر بررسی کند: بحران هویت، بلوغ، غریزه جنسی، نوگرایی، محبوبیت، امیدواری، اعتدال، شادی، انتقاد و مثبت نگری.

کتاب موضوعات فوق را در فصل‌های جداگانه‌ای بررسی می‌کند. «جوان و بحران هویت» اولین موضوعی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف در این بخش به مفهوم‌شناسی هویت می‌پردازد و اقسام هویت را مطرح می‌کند و در ادامه به بحران هویت اشاره می‌کند و راه دست‌یابی به هویت را برای مخاطب تبیین می‌کند.

«جوان و بحران بلوغ» موضوع دومی است که در کتاب آمده، که در آن انواع بلوغ بیان می‌شود و پس از آن مباحث پیرامون بلوغ و چالش‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش‌های بعدی کتاب به جوان و مسائل جنسی پیرامون او می‌پردازد و بیان می‌دارد که چگونه می‌توان غریزه جنسی را تعدیل بخشید. «جوان و محبوبیت» بخش بعدی کتاب است که در آن به اقسام، عوامل، آثار و موانع محبوبیت اشاره شده است. در مبحث بعدی، نویسنده به مسأله «جوان و نوگرایی» می‌پردازد که بحث اسلام و نوگرایی را نیز در این بخش بررسی می‌کند.

 در بخش جوان و اعتدال، معنای اعتدال و جایگاه آن در اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مسأله «جوان و نشاط» مطرح می‌شود که پس از بیان ضرورت شادی به اقسام آن و مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به شادی مقبول اسلام اشاره می‌شود.

مسأله انتقاد و مثبت نگری دیگر مباحثی است که در این کتاب مطرح می‌شود و در بخش پایانی به موضوع «جوان و امیدواری» اشاره می‌شود، که مؤلف این مبحث را در اسلام بررسی کرده و راه‌های رسیدن به امیدواری را معرفی می‌کند.

کتاب از این لحاظ که به بیشتر مسائل مبتلی به جوانان پرداخته و جایگاه این مسائل را در اسلام بررسی کرده می‌تواند مفید باشد. ضمن این که در موضوعات مختلف پس از مطرح کردن بحران‌ها و مسائل جوانان، راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران‌ها ارائه می‌کند.

بررسی مسائل جوانان

 محمد سبحانی نیا

 ناشر: بوستان کتاب

«بررسی مسائل جوانان» عنوان کتابی است که «محمد سبحانی» آن را در 316 صفحه نوشته است. کتاب مجموعه‌ای از مقالات از نویسنده کتاب است که در مجله معارف اسلامی به چاپ رسیده است.

کتاب بر آن است تا مسائل جوانان را در موضوعات زیر بررسی کند: بحران هویت، بلوغ، غریزه جنسی، نوگرایی، محبوبیت، امیدواری، اعتدال، شادی، انتقاد و مثبت نگری.

کتاب موضوعات فوق را در فصل‌های جداگانه‌ای بررسی می‌کند. «جوان و بحران هویت» اولین موضوعی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف در این بخش به مفهوم‌شناسی هویت می‌پردازد و اقسام هویت را مطرح می‌کند و در ادامه به بحران هویت اشاره می‌کند و راه دست‌یابی به هویت را برای مخاطب تبیین می‌کند.

«جوان و بحران بلوغ» موضوع دومی است که در کتاب آمده، که در آن انواع بلوغ بیان می‌شود و پس از آن مباحث پیرامون بلوغ و چالش‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش‌های بعدی کتاب به جوان و مسائل جنسی پیرامون او می‌پردازد و بیان می‌دارد که چگونه می‌توان غریزه جنسی را تعدیل بخشید. «جوان و محبوبیت» بخش بعدی کتاب است که در آن به اقسام، عوامل، آثار و موانع محبوبیت اشاره شده است. در مبحث بعدی، نویسنده به مسأله «جوان و نوگرایی» می‌پردازد که بحث اسلام و نوگرایی را نیز در این بخش بررسی می‌کند.

 در بخش جوان و اعتدال، معنای اعتدال و جایگاه آن در اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مسأله «جوان و نشاط» مطرح می‌شود که پس از بیان ضرورت شادی به اقسام آن و مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به شادی مقبول اسلام اشاره می‌شود.

مسأله انتقاد و مثبت نگری دیگر مباحثی است که در این کتاب مطرح می‌شود و در بخش پایانی به موضوع «جوان و امیدواری» اشاره می‌شود، که مؤلف این مبحث را در اسلام بررسی کرده و راه‌های رسیدن به امیدواری را معرفی می‌کند.

کتاب از این لحاظ که به بیشتر مسائل مبتلی به جوانان پرداخته و جایگاه این مسائل را در اسلام بررسی کرده می‌تواند مفید باشد. ضمن این که در موضوعات مختلف پس از مطرح کردن بحران‌ها و مسائل جوانان، راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران‌ها ارائه می‌کند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]