تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 02:12:23
ایران در دوره سلطنت قاجار

ایران در دوره سلطنت قاجار

نویسنده بخوبی توانسته مقدمات و زمینه های شکل گیری این سلسله را موضوع پژوهش قرارداده و با تبیین شیوه تثبیت و استقرار آن، تاریخ سلطنت قاجاریه را در سه دوره ی مهم تشریح کند.

ایران در دوره سلطنت قاجار

علی اصغر شمی

انتشارات زری

پس از سلطنت صفویه که بیش از دو قرن سرنوشت کشور را رقم زد، سلسله قاجاریه مهم ترین سلسله ی تاریخ معاصر ایران است که در  امروز کشورمان بسیار مؤثر واقع شد.

 

نویسنده بخوبی توانسته مقدمات و زمینه های شکل گیری این سلسله را موضوع پژوهش قرارداده و با تبیین شیوه تثبیت و استقرار آن، تاریخ سلطنت قاجاریه را در سه دوره ی مهم تشریح کرده و با بیان روابط ایران عصر قاجار با کشورهای خارجی و سپس بیان ابعاد گوناگون تمدن ایرانی در این عصر، و همچنین بیان مهمترین وقایع و حوادث جریان ساز در این دوران، مجموعه ی نسبتاً کامل و بسیار مفیدی در این زمینه إرائه دهد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]