تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 02:08:59
حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

در اين اثر خواننده، علاوه بر دسترسي به آراي استاد، با آرا و شبهات برخي معاصران آشنا مي‌شود تا جايي که مي‌توان ادعا کرد که اين نوشتار، در زمينة اين موضوع، نيم‌نگاهي به آرا و قرائت‌هاي انديشوران معاصر است.

حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

محمدحسن قدردان قرا ملکی

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه

از آنجا که شهید مطهری یکی از ایدئولوگ‌های نظام اسلامی است، مبانی اندیشه‌ای ایشان بسیار حائز اهمیت است. لکن غالب آثار ایشان و نظراتشان در مورد حکومت دینی بین سخنرانی‌های ایشان است و صریحاً به آن پرداخته نشده است. نویسندة این کتاب کوشیده است نظرات و اندیشه‌های اين شهید را در این کتاب به صورت مدون جمع‌آوری و تحلیل کند.

 

در اين اثر خواننده، علاوه بر دسترسي به آراي استاد، با آرا و شبهات برخي معاصران آشنا مي‌شود تا جايي که مي‌توان ادعا کرد که اين نوشتار، در زمينة اين موضوع، نيم‌نگاهي به آرا و قرائت‌هاي انديشوران معاصر است.

 

شيوه تحقيق اين اثر به صورت توصيفي، تحليلي و نه انتقادي است و اهتمام بيشتر مؤلف بر تدوين و تبيين آراي استاد فرزانه متمرکز است. او در مواردي که احساس کرده است موضع استاد شفاف نيست، با جمع كردن و مقايسة آرا و عبارات مختلف سعي كرده است نظر ايشان را تبيين کند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]