تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:07:02
توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

نویسنده در این کتاب به بررسی انقلاب و تحلیل یکی از مشکلات پیچیدة امروز ایران، یعنی شناخت موانع رشد علمی در کشور و نیز ارائة راهکارهایی برای برون‌رفت از آن، می‌پردازد.

توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

فرامرز رفیع پور

سهامی انتشار

انقلاب اسلامی از زوایای متعددی قابل بررسی است. یکی از ابعادی که مخصوصاً در حوزة نشر کمتر به آن پرداخته شده است نگاه علوم اجتماعی به انقلاب اسلامی است. نویسنده در این کتاب به بررسی انقلاب و تحلیل یکی از مشکلات پیچیدة امروز ایران، یعنی شناخت موانع رشد علمی در کشور و نیز ارائة راهکارهایی برای برون‌رفت از آن، می‌پردازد.

علاوه بر آن، مؤلف کوشیده است تحلیلی از انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران فراهم آورد. برای این منظور وی ساختار اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ایران را تحلیل می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که در این ساختار اقداماتی که به منظور مدرنیزه کردن و به اصطلاح توسعة جامعه صورت گرفته به تضادهای اجتماعی در زمان شاه و جامعة امروز انجامیده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]