تاریخ انتشار خبر: 24 اسفند 1391 - ساعت 23:15:35
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

این اثر را میتوان یکی از جامع ترین آثار در موضوع «صفویه پژوهی» دانست که از طرفی حتی الامکان به تمام جوانب موضوع پراخته باشد و از دیگر سو برای عموم مخاطبین که در رشته تاریخ تخصصی ندارند، قابل استفاده باشد.

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

عبدالحسين نوايي- عباسقلي غفاري‌فرد 

سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاه‌ها (سمت)

436 صفحه

این اثر را میتوان یکی از جامع ترین آثار در موضوع «صفویه پژوهی» دانست که از طرفی حتی الامکان به تمام جوانب موضوع پراخته باشد و از دیگر سو برای عموم مخاطبین که در رشته تاریخ تخصصی ندارند، قابل استفاده باشد.

این اثر زمینه ها و عوامل شکل گیری دولت صفویه و فراز و فرودهای دولت ها و شاهان صفوی را یک به یک بررسی کرده و سپس به اوضاع فکری، فرهنگی و اجتماعی این دوران میپردازد. حکمت و فلسفه، نجوم، ادبیات، هنر، علوم پزشکی، تصوف، فقه و اصول و... هریک از اینها در این عصر، نقاط عطفی را پشت سر گذاشتند که در این کتاب تا آنجا که ممکن بوده، به تفصیل به آنها پرداخته شده.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]