تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 02:54:00
علما ورژیم رضا شاه

علما ورژیم رضا شاه

پاسخ این پرسش که «چرا بر خلاف جنگ جهانی اول، روحانیون ایران به هنگام ورود متفقین در شهریور 1320 مخالفتی بروز ندادند؟» مورد توجه نگارنده بوده است.

علما ورژیم رضا شاه

حمید بصیرت منش

نشر عروج

نقش روحانیت و علمای اسلام در تاریخ ایران آن قدر حائز اهمیت است که به هر برهه‌ای از تاریخ می‌توان از منظر تأثیرات علما بر آن برهه نگریست. کتاب علما و رژیم رضاشاه به بررسی ساختار کلی رژیم رضاشاه و تأثیرات آن بر سیاست‌های فرهنگی و مذهبی و واکنش‌های روحانیون در طول 16 سال حکومت پهلوی اول می‌پردازد.

در این پژوهش نکاتی چون اهداف کلی سیاست‌های فرهنگی و میزان موفقیت رژیم در نیل به این اهداف و واکنش روحانیون در برابر مجموع سیاست‌های فرهنگی و تأثیر سیاست‌های فرهنگی بر جامعه و به ویژه در رابطة میان مردم و روحانیون مطرح گردیده است.

 

 

همچنین پاسخ این پرسش که «چرا بر خلاف جنگ جهانی اول، روحانیون ایران به هنگام ورود متفقین در شهریور 1320 مخالفتی بروز ندادند؟» مورد توجه نگارنده بوده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]