تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 23:58:18
قصه هجرت

قصه هجرت

کتاب حاضر بررسی تاریخ صدر اسلام از منظر هجرت است یعنی وقایعی که مترتب بر هجرت حادث شدند. تمرکز این کتاب بر وقایع پس از هجرت است.

قصه هجرت

علی نظری منفرد

سرور

808 صفحه

تاریخ اسلام را از زوایا و ابعاد مختلفی میتوان مورد بازنگری قرار داد. یکی از نقاط عطف تاریخی صدر اسلام هجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه است که باعث پیشرفت و قدرتمندی جهان اسلام شد.

کتاب حاضر بررسی تاریخ صدر اسلام از منظر هجرت است یعنی وقایعی که مترتب بر هجرت حادث شدند. تمرکز این کتاب بر وقایع پس از هجرت است زیرا پس از هجرت فتنه های درونی و منافقین بیشتر خودشان را نشان دادند و نیز جنگ های مسلمانان با کفار هم بعد از هجرت شکل گرفت. یکی دیگر از خصوصیات این کتاب تبیین و تحلیل واقعه ی غدیر خم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]