تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:47:20
نشانه هایی از دولت موعود

نشانه هایی از دولت موعود

نویسنده به خوبی توانسته است بر اساس روایات، با ترسیم دوران سیاه پیش از ظهور که در زمینه‌های گوناگون اخلاقی، امنیتی، اقتصادی و... به اوج انحطاط خود خواهد رسید، «کما مُلئت ظلماً و جورا» را به خوبی روشن سازد.

نشانه هایی از دولت موعود

نجم الدین طبسی

بوستان کتاب قم

آن جامعه و حکومت ایدهآل و آرمانی که از آن سخن گفتهاند و انتظارش را می کشیم چیست؟ چه مقدماتی دارد و چگونه ایجاد و مستقر می شود؟ اینکه بسیاری در روایات فرمودهاند: «با حکومت وی، در حالی که تمام عالم از ظلم و جور پر شده بود، پر از عدل و قسط می شود» به چه معناست؟

 

نویسنده به خوبی توانسته است بر اساس روایات، با ترسیم دوران سیاه پیش از ظهور که در زمینه‌های گوناگون اخلاقی، امنیتی، اقتصادی و... به اوج انحطاط خود خواهد رسید، «کما مُلئت ظلماً و جورا» را به خوبی روشن سازد. همچنین نویسنده با تشریح کیفیت آغاز و پیشروی قیام جهانی تا استقرار کامل حاکمیت سراسری الهی و پس از آن با بیان ویژگی های خاص این حکومت، حلاوت «یملأ الارض قسطاً و عدلاً» را به خوانندگان می شناساند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]