تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:17:44
بررسی تطبیقی مهدویت

بررسی تطبیقی مهدویت

کتاب پیش رو نوشته ای جامع و همه جانبه با نگاه تطبیقی میان شیعه و سنی است. نویسنده دیدگاه دانشمندان اسلامی را درباره این موضوع بررسی کرده و این عقیده را به عنوان یک باور اسلامی و نه شیعی معرفی نموده است.

بررسی تطبیقی مهدویت

مهدی اکبرنژاد

بوستان کتاب قم

آیا مساله مهدویت موضوعی است که فقط شیعیان به آن معتقدند یا اینکه دیگر فرقههای اسلامی هم با وجود تمام اختلافات مبنایی که با مذهب حقة تشیع دارند به آن معتقدند؟ آیا اساسا اتفاق نظری در بخش جزئیات این اندیشه وجود دارد یا نه؟ اگر آری، این اختلافات در چه مواردی هستند؟

 

 

کتاب پیش رو نوشته ای جامع و همه جانبه با نگاه تطبیقی میان شیعه و سنی است. نویسنده دیدگاه دانشمندان اسلامی را درباره این موضوع بررسی کرده و این عقیده را به عنوان یک باور اسلامی و نه شیعی معرفی نموده است.

 

لذا ابتدا نگاهی کلی به احادیث مربوطه انداخته است و آن گاه سیر تاریخی تدوین این احادیث را در جوامع حدیثی معتبر اهل سنت و شیعه ارزیابی کرده است تا در نهایت میزان اعتبار این روایات مورد مداقه قرار گیرد.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]