تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 03:18:07
اصحاب امام علی علیه السلام

اصحاب امام علی علیه السلام

نویسنده در این اثر با تأکید و توجه بسیار بر منابع کهن، شناسائی هزار و 110 نفر از اصحاب را هدف قرار داده است.

اصحاب امام علی علیه السلام

سيداصغرناظم‌زاده ‌قمي

بوستان كتاب قم

این که در دورانی از تاریخ، شخصیت بزرگی چون امیرالمؤمنین علیه السلام با یاری چه کسانی توانست برگ مهمی از تاریخ را رقم زده و نقطه ی عطفی ماندگار ایجاد کند، اهمیت موضوع این کتاب را روشن میسازد. همچنین علاوه بر اهمیت اصل موضوع، آنچه که این اثر را ارزشی مضاعف میبخشد،

 

 

اینست که با دسته بندی اصحاب حضرت أمیرالمؤمنین علیه السلام ، یاران صدیق و وفادار حضرتش را از آنانکه پس از مدتی، به هردلیلی از یاری ایشان کناره گرفته و اینان را از اصحابی که بعدها در جرگه ی مخالفان حضرتش برآمدند نیز جدا کرده و جنبه های مختلف حیات فردی، اجتماعی و سیاسی هریک از آنها را تبیین میکند. نویسنده در این اثر با تأکید و توجه بسیار بر منابع کهن، شناسائی هزار و 110 نفر از اصحاب را هدف قرار داده است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]