تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:22:30
هستی و هبوط

هستی و هبوط

در این کتاب، نویسنده، مسائل مربوط به انسانشناسی را از دریچه بحث هبوط و عروج انسان با نگرشی تطبیقی ـ البته با تأکید بر انسان شناسی فلسفه و عرفانی اسلامی و توحیدی - بررسی میکند.

هستی وهبوط

حمید پارسانیا

نشر معارف

در این کتاب، نویسنده، مسائل مربوط به انسانشناسی را از دریچه بحث هبوط و عروج انسان با نگرشی تطبیقی ـ البته با تأکید بر انسان شناسی فلسفه و عرفانی اسلامی و توحیدی - بررسی میکند.

 رویکردهای مختلف در انسانشناسی و هستی شناسی، مراتب عالم هستی و رابطه بین آنها، تبیین قوس نزول و صعود انسان، ابعاد تاریخی و جغرافیایی هبوط و... از جمله مباحثی است که مؤلف به آنها پرداخته است.
 نویسنده در طی اثر کوشیده است که از اصطلاحات تخصصی کمتر استفاده کند تا بنیادهای معرفتی و زمینه های وجود شناختی هبوط به صورت روان و فارغ از استدلالهای عمیق فلسفی و یا اصطلاحات دقیق عرفانی بیان شود.

فصل اول کتاب، به بیان برخی نکات مقدماتی اختصاص یافته است و در فصل دوم با عنوان «غیب و شهادت» به جغرافیای هبوط و مراتب وجودی آن اشاره شده است.

در فصل سوم و چهارم با عناوین «نزول و تجلی» و «صعود و سعادت»، حقیقت نزول و صعود را تبیین میکند. قوس نزول و صعود، مسیری است که مراتب هبوط و عروج انسان را تعیین می‌کند.

در فصل پنجم با عنوان «عشق و محبت»، از آشیان و وطن انسان در هندسه هستی بحث میشود و از محبوب و مطلوب او سخن به میان میآید و همچنین به تفاسیر مختلفی درباره عشق پرداخت میشود.
فصل ششم به داستان هبوط آدم از خانه وجود او میپردازد و مسیر حرکت و نزول انسان را بیان میکند.

انسان پس از آنکه از خاک آفریده شد و خدای تعالی از روح خود در او دمید، سخن میگفت، تا اینکه عصیان و گناه وی سبب هبوط او به عالمی شد که در حجاب « خود» کاذب و دروغین او ظاهر میگردد. بازگشت آدمی به عالمی که از آن رانده شد، جز با فنا و فدا کردن خود کاذب تحقق نمییابد.

در فصل ششم با عنوان «هبوط اساطیری» به نخستین مرحله هبوط اشاره میشود که با تمثلات مشرکانه اساطیری آغاز میگردد.

حدود ضمن آنکه دارای حقیقتی معنوی آسمانی و متافیزیکی است، از ابعادی تاریخی و جغرافیایی نیز برخوردار است. تصویری که آدمی در تطورات تاریخی هبوط از آدم و عالم، ترسیم میکند، متناسب با موقف و جایگاه تاریخی و اجتماعی او است. این تصویر در طول تاریخ، مراتب نزولی خود را یکی پس از دیگری طی میکند.
فصل هفتم نیز با عنوان «غربت و بیگانگی» به بیان خصوصیات عالمی میپردازد که انسان هبوط کرده، در دنیای مدرن برای خود ترسیم کرده است.

فصل ها نخستین این اثر، بنیادها و مبانی هبوط و عروج آدمی را تبیین میکند. در فصل پایانی - یعنی فصل ششم و هفتم- تجلیات تاریخی هبوط معنوی و آسمانی رادر جغرافیای زمینی - آن هم از مرحله اساطیر تا دورانی که مدعی اسطوره زدایی کردن است- پی میگیرد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]