حکومت دینی و ولایت فقیه
 • چالش‌های فکری نظریۀ ولایت فقیه

  چالش‌های فکری نظریۀ ولایت فقیه

  این اثر به جهت انسجام هندسۀ مطلوب پرسش‌هایی را ذیل سه مفهوم ولایت، انتصاب و فقیه در سه بخش کلی مطرح کرده است.

 • بنیان حکومت در اسلام

  بنیان حکومت در اسلام

  این اثر حکومت را در سه نظام دمکراسی، نظام شورایی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه مورد بررسی قرار داده است و ویژگی‌های حکومت شکل‌گرفته بر مبنای نظام مبتنی بر ولایت فقیه را بیان نموده است.

 • بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه

  بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه

  این کتاب با هدف تبیین دو نظریه دربارۀ ولایت فقیه، یعنی نظریۀ «انتخاب» و «انتصاب» نگارش شده و تفاوت‌ها و اشتراکات این دو نظریه و نقش مردم در حکومت بر اساس نظریه‌های یادشده در کتاب بازگو شده است.

 • حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه

  حدود و اختیارات فقیه در رساله فی ولایت الحاکم الفقیه

  این کتاب به مقوله مهم ولایت در عصر غیبت می پردازد. علاوه بر اهمیت نظری این رساله که حاصل نگاه عالمانه یک مجتهد شیعی است، تجربه سیاسی آقانجفی نیز بر اهمیت اثر می افزاید.

 • نظام اسلامی و مسأله حجاب (مجموعه مقالات و گفتگوها)

  نظام اسلامی و مسأله حجاب (مجموعه مقالات و گفتگوها)

  از نقاط قوت این مقاله پاسخ‌های محکم و نه سطحی به شبهات رایج در مورد دخالت حاکمیت در این عرصه است. شبهاتی مانند فردی یا اجتماعی بودن مقوله حجاب، مخالفت حجاب با آزادى، عدم گزارش تاریخی مبنی بر دخالت حکومت اسلامی در مسائلی مانند حجاب.